ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

 1. Facturen dienen uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldag te worden betaald per overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer. Andere manieren van betaling dienen voorafgaandelijk uitdrukkelijk te worden goedgekeurd door Communicatiebureau Déesse bv. Eventuele bankkosten worden door de klant gedragen.
 2. Klachten dienen per aangetekend schrijven te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van Communicatiebureau Déesse bv, binnen vijf werkdagen na de levering van de dienst. Het indienen van een klacht kan geenszins de opschorting van de betalingsverplichting van de klant inhouden. Indien Communicatiebureau Déesse bv en de klant niet tot een minnelijk vergelijk komen, wordt het geschil voorgelegd aan de arbitrageraad van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. Het advies van de arbitrageraad is bindend. Eventuele kosten die daaruit voortvloeien, zijn ten laste van de klant. Indien Communicatiebureau Déesse bv in het gelijk wordt gesteld, kan Communicatiebureau Déesse bv aanspraak maken op een nader te bepalen schadevergoeding vanwege de klant. Indien Communicatiebureau Déesse in het ongelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid van Communicatiebureau Déesse bv beperkt zoals bepaald in punt 10 van de onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Gedeeltelijke betaling van het factuurbedrag houdt geen protest in. Formeel protest dient aangetekend te worden zoals hierboven onder punt 2 besproken.
 4. Een overeenkomst komt pas tot stand zodra de klant het aanbod van Communicatiebureau Déesse bv aanvaardt en Communicatiebureau Déesse bv bevestigt dat de bestelling van de klant uitgevoerd kan worden. Indien de klant het aanbod van Communicatiebureau Déesse bv aanvaardt, aanvaardt hij eveneens uitdrukkelijk de algemene en bijzondere voorwaarden van Communicatiebureau Déesse bv.
 5. Elk aanbod en elke offerte van Communicatiebureau Déesse bv zijn louter informatief en kunnen geenszins een verbintenis inhouden voor Communicatiebureau Déesse bv, zolang Communicatiebureau Déesse bv de aanvaarding van het aanbod door de klant niet bevestigd heeft. Aanbiedingen en offertes voor tolkopdrachten et materiaalverhuur zijn geldig zolang Communicatiebureau Déesse bv beschikbare tolken en/of materiaal heeft. Hoe dan ook zijn aanbiedingen en offertes van Communicatiebureau Déesse bv, zowel voor tolkopdrachten als voor schriftelijke opdrachten, maximum een maand geldig.
 6. Bij niet-betaling uiterlijk op de op de factuur vermelde vervaldag, is vanaf de vervaldag, per begonnen maand, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% per maand van het factuurbedrag verschuldigd, alsook een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 150) als schadebeding, bovenop een administratieve kost van € 10. De laattijdige betaling van het bedrag in hoofdsom houdt geen kwijtschelding in van de voormelde extra kosten.
 7. In geval van wanbetaling, insolventie of faillissement in hoofde van de klant, zijn alle openstaande schulden van de klant onmiddellijk opeisbaar, zelfs de schulden die voortvloeien uit niet-vervallen facturen. Desgevallend behoudt Communicatiebureau Déesse bv zich het recht voor de lopende en toekomstige prestaties voor onbepaalde tijd op te schorten, onverminderd het recht voor Communicatiebureau Déesse bv om onmiddellijke betaling te vorderen voor de opgeschorte werkzaamheden en leveringen.
 8. Communicatiebureau Déesse bv kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een dienst niet geleverd, dan wel te laat geleverd wordt door een geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: geen of laattijdige aanlevering door een leverancier van Communicatiebureau Déesse bv, elektriciteitspannes, epidemieën, pandemieën, overstromingen, stakingen, lock-outs, hardship, gebrekkige of onmogelijke toegang tot het internet of telecomnetwerk en defect rollend materieel. Communicatiebureau Déesse bv kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit onjuiste instructies van de klant.
 9. De tolken en vertalers van Communicatiebureau Déesse bv zijn gebonden door het beroepsgeheim. Ze zullen alle door de klant beschikbaar gestelde en niet publiek toegankelijke informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De aansprakelijkheid van Communicatiebureau Déesse bv kan echter niet worden ingeroepen voor verlies of beschadiging van ter beschikking gestelde documenten of informatie, behoudens kwaad opzet of grove schuld van haar tolken of vertalers. Verder kan Communicatiebureau Déesse bv niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot persoonlijke of vertrouwelijke gegevens wanneer die toegang werd verkregen buiten haar medeweten of op een manier die buiten haar controle valt.
 10. Indien Communicatiebureau Déesse bv om welke reden dan ook aansprakelijk wordt geacht voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de factuur, de offerte of, bij gebreke daaraan, het voorziene factuurbedrag.
 11. Communicatiebureau Déesse bv verbindt zich ertoe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 na te leven. In het bijzonder verwerkt Communicatiebureau Déesse bv enkel die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. De betrokkene heeft het recht om Communicatiebureau Déesse bv te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, dit laatste enkel op voorwaarde dat de verwerking van de persoonsgegevens geen ander legitiem doel heeft.
 12. De klant aanvaardt dat Communicatiebureau Déesse bv zonder voorafgaand overleg de opdracht kan uitbesteden aan een of meerdere derde dienstverleners.
 13. Het Belgische recht is van toepassing op alle bestellingen en geleverde diensten.
 14. De eventuele aankoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 15. De nietigheid van een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 16. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. Enkel de Nederlandstalige versie van onderhavige algemene voorwaarden zal aangewend worden ter interpretatie.

Schriftelijke opdrachten

 1. De door Communicatiebureau Déesse bv opgegeven levertermijnen zijn louter indicatief en verbinden Communicatiebureau Déesse bv op geen enkele manier. Communicatiebureau Déesse bv kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit een niet-nageleefde levertermijn.
 2. Schriftelijke opdrachten worden geacht te zijn geleverd zodra Communicatiebureau Déesse bv de bestelde werkzaamheden elektronisch verstuurt naar de klant, dan wel de bestelde werkzaamheden op een fysieke drager op de bus doet.
 3. Bevestigde schriftelijke opdrachten die binnen een werkdag vóór de afgesproken levering worden afgezegd door de klant, worden integraal gefactureerd. Bevestigde schriftelijke opdrachten die vóór voormelde termijn worden afgezegd door de klant, worden gefactureerd afhankelijk van de verrichte werkzaamheden.
 4. Communicatiebureau Déesse bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertalingen of teksten die na de levering buiten haar wil om en/of zonder haar goedkeuring worden gewijzigd.

Mondelinge opdrachten en materiaalverhuur

 1. De tolken van Communicatiebureau Déesse bv zorgen voor een mondelinge weergave van de gesproken tekst in een andere taal. Ze zijn gehouden de opdracht naar beste vermogen en met de nodige deskundigheid uit te voeren. De tolkprestatie dient louter om de communicatie tussen de verschillende partijen te bevorderen en mag niet worden beschouwd als een authentieke weergave van het gesprek, de vergadering of conferentie.
 2. Communicatiebureau Déesse bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de klant of aan derden naar aanleiding van de te leveren of de geleverde tolkdienst, behoudens kwaad opzet of grove schuld van de tolken en/of Communicatiebureau Déesse bv.
 3. De aansprakelijkheid van Communicatiebureau Déesse bv kan niet worden ingeroepen voor het niet functioneren van de gebruikte apparatuur (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tolkencabine, Tourguide, online platform), tenzij Communicatiebureau Déesse bv ook de techniek aanbiedt. Indien Communicatiebureau Déesse bv in de techniek voorziet, dan verbindt ze zich ertoe enkel kwaliteitsvol en goed onderhouden materiaal te bezigen.
 4. Er geldt evenwel enkel een middelenverbintenis. Communicatiebureau Déesse bv verbindt zich er in dit opzicht toe een dienst aan te bieden die in de sector wordt aanvaard als redelijk en professioneel (gebruik van goed onderhouden en afdoend materiaal, voldoende krachtige pc’s, bekabeld internet en een professionele microfoon met usb-aansluiting voor het teletolken, maximale beperking van het omgevingslawaai, enzovoort), maar Communicatiebureau Déesse bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische tekortkomingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storingen op het internet, uitvallen van eigen computer of ander materiaal, het niet-adequaat functioneren van het gebruikte platform, toevallig omgevingslawaai). Als de geluids- of beeldkwaliteit het de tolken onmogelijk maakt om verder te tolken, hebben de tolken het recht dit aan te geven en hun vertolking te onderbreken, zonder dat Communicatiebureau Déesse bv daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
 5. Als de klant zelf zorgt voor de nodige geluidsversterking (microfoons en luidsprekers voor wie geen vertolking nodig heeft), kan Communicatiebureau Déesse bv niet instaan voor de kwaliteit hiervan en zal haar technicus eventuele problemen met die geluidsversterking niet kunnen verhelpen.
 6. Tolkopdrachten worden geacht te zijn geleverd na afloop van de vergadering of bijeenkomst, wanneer de tolken en/of technici de leveringsplaats van de opdracht verlaten.
 7. Tolkopdrachten die door de klant worden geannuleerd nadat de bestelling werd aanvaard en bevestigd, worden gefactureerd volgens volgend schema:
  * annulatie tussen de bevestiging van de opdracht en zes werkdagen vóór de eerste dag van de tolkopdracht: 50% van het voorziene factuurbedrag;
  * annulatie binnen vijf werkdagen vóór de eerste dag van de tolkopdracht: 100% van het voorziene factuurbedrag.
 8. Diefstal, verlies of beschadiging van het geleverde materiaal, vanaf het ogenblik waarop het materiaal aan de klant overhandigd wordt of op de plaats van de werkzaamheden wordt geleverd, totdat het materiaal opnieuw is overhandigd aan Communicatiebureau Déesse bv of aan de derde dienstverlener die eigenaar is van het materiaal, zijn volledig ten laste van de klant.
 9. De klant zorgt ervoor dat de tolken zicht heeft/hebben op de sprekers en de gebruikte presentaties. Bij teletolken garandeert de klant ook dat de sprekers en deelnemers beschikken over een headset en microfoon die een goede geluidskwaliteit verzekeren, alsook over een webcam, en dat ze een bekabelde internetverbinding gebruiken.
 10. De klant zal vóór de uitvoering van de overeenkomst Communicatiebureau Déesse bv alle informatie (agenda, verslagen, presentaties, teksten, enzovoort) verstrekken waarover hij op dat moment beschikt en die nodig is voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties. Bij een wijziging in het programma of de agenda wordt Communicatiebureau Déesse bv vooraf op de hoogte gebracht, zodat Communicatiebureau Déesse bv kan oordelen of de genoemde wijziging haalbaar is en/of een tarief- of andere wijziging met zich meebrengt. Wanneer de vooraf afgesproken duur van de opdracht overschreden wordt, kunnen overuren aangerekend worden volgens het vooraf bepaalde tarief of tegen 125 euro per begonnen uur als er geen andere afspraken hierover werden gemaakt. Ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst zorgt de klant voor de nodige informatie opdat Communicatiebureau Déesse bv en haar tolken hun opdracht naar beste vermogen kunnen uitvoeren.
 11. De klant is gehouden Communicatiebureau Déesse bv te vrijwaren tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Communicatiebureau Déesse bv en haar tolken ten behoeve van de klant.
 12. In voorkomend geval wordt de klant geacht te handelen in hoedanigheid van auteur van de te tolken tekst en machtigt hij uitdrukkelijk tot vertolking ervan, conform artikel 12 van de wet van 22 maart 1986 op het auteursrecht.
 13. De geleverde tolkprestatie behoort tot de intellectuele eigendom van Communicatiebureau Déesse bv.
 14. Het is niet toegelaten om opnames te maken van de tolkprestatie, via audio, video of andere gegevensdragers, zonder voorafgaandelijke toestemming van Communicatiebureau Déesse bv. Dit geldt eveneens wanneer de vertolking wordt geleverd via een online platform voor teletolken. Voordat Communicatiebureau Déesse bv instemt met een eventuele opname dienen het doel en beoogde gebruik van de opname duidelijk te zijn. Communicatiebureau Déesse bv heeft het recht om bij opname een toeslag voor toegevoegde waarde te vragen.
 15. In ieder geval dient de tolkprestatie te worden beschouwd als een hulpmiddel bij de communicatie en mag een opname niet worden gebruikt om de juistheid van de vertolking in twijfel te trekken.

Geef een antwoord