1. De eventuele verkoopvoorwaarden van de leverancier worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De leverancier draagt bij de aanlevering van zijn teksten en vertalingen automatisch alle rechten met betrekking tot deze teksten en vertalingen die hij zou kunnen laten gelden over aan Communicatiebureau Déesse bvba.
 3. Indien Communicatiebureau Déesse bvba van een van haar klanten een klacht ontvangt over de kwaliteit van het door de leverancier geleverde werk of zelf meent dat dat werk niet naar behoren is uitgevoerd, behoudt Communicatiebureau Déesse bvba zich het recht voor de eventuele claims van haar klant te verhalen op de leverancier en bijkomend een schadevergoeding te eisen voor de geleden schade. Déesse behoudt zich desgevallend eveneens het recht voor haar betalingsverplichtingen jegens de leverancier voor onbepaalde tijd te schorsen.
 4. De leverancier mag bevestigde schriftelijke opdrachten die door Communicatiebureau Déesse bvba worden afgezegd, factureren volgens het geleverde werk op het moment van de annulatie. De leverancier dient ter staving hiervan het geleverde werk onverwijld voor te leggen. Communicatiebureau Déesse bvba behoudt zich niettemin het recht voor de vordering van de leverancier in te perken indien Communicatiebureau Déesse bvba meent dat daar gegronde redenen voor zijn.
 5. Zodra een leverancier merkt dat hij een opdracht niet op tijd zal kunnen vervullen, dan wel te laat zal komen op een afspraak, dient hij hier Communicatiebureau Déesse bvba onverwijld van op de hoogte te stellen. In geval van laattijdige levering behoudt Communicatiebureau Déesse bvba zich het recht voor een deel van of het volledige afgesproken tarief in te houden, onverminderd enige bijkomende schadevergoedingen die door Communicatiebureau Déesse bvba kunnen geëist worden.
 6. De leverancier mag bevestigde tolkopdrachten die door Communicatiebureau Déesse bvba worden geannuleerd, factureren volgens volgend schema:
  • annulatie tussen de bevestiging van de opdracht en zes werkdagen vóór de eerste dag van de tolkopdracht: 50% van het voorziene factuurbedrag;
  • annulatie binnen vijf werkdagen vóór de eerste dag van de tolkopdracht: 100% van het voorziene factuurbedrag;
   met dien verstande dat verplaatsingsvergoedingen, per diems, hotelovernachtingen en andere aanverwante kosten, nooit in aanmerking komen voor vergoeding in geval van annulatie.

   Communicatiebureau Déesse bvba behoudt zich desgevallend het recht voor de leverancier een alternatieve opdracht aan te bieden, eventueel een schriftelijke (vertaal)opdracht. Indien de leverancier weigert op het alternatief in te gaan, verliest hij het recht om de geannuleerde tolkopdracht te factureren. Indien de leverancier het alternatief aanvaardt en het totale te factureren bedrag van deze alternatieve opdracht lager ligt dan het totale te factureren bedrag van de geannuleerde tolkopdracht, verminderd met de eventuele verplaatsingsvergoedingen, per diems, hotelovernachtingen en andere aanverwante kosten, mag de leverancier het verschil slechts bijkomend factureren mits Communicatiebureau Déesse bvba hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee akkoord gaat.

 7. Communicatiebureau Déesse bvba betaalt facturen enkel per SEPA-overschrijving. Daartoe dient de factuur van de leverancier de IBAN- en BIC-code van zijn rekening te vermelden, bovenop de andere wettelijke vermeldingen en correcte identificatiegegevens van Communicatiebureau Déesse bvba. Ontbreken deze vermeldingen, dan zal Communicatiebureau Déesse bvba niet overgaan tot betaling en kan de leverancier Communicatiebureau Déesse bvba hier niet voor in gebreke stellen. In overleg met de leverancier kan een andere betaalwijze overeengekomen worden. Eventuele bankkosten zijn desgevallend ten laste van de leverancier.
 8. Het is een leverancier van Communicatiebureau Déesse bvba verboden om zonder het voorafgaandelijke schriftelijke akkoord van Communicatiebureau Déesse bvba een opdracht uit te besteden aan een derde leverancier.
 9. Het is leveranciers van Communicatiebureau Déesse bvba verboden om, met name tijdens online tolkopdrachten, maar ook algemener, bij elk rechtstreeks contact met de klanten van Communicatiebureau Déesse bvba, hun eigen branding te gebruiken. Leveranciers mogen zich ten opzichte van deze klanten enkel kenbaar maken met hun eigen persoonlijke naam en moeten aangeven dat ze ingehuurd zijn door “Eloquentia”. Onder geen beding vermelden ze hun bedrijfsnaam, noch mondeling, noch schriftelijk. Met “eigen branding” wordt alles bedoeld wat betrekking heeft op het bedrijf van de leverancier, onder andere visitekaartjes en profielfoto’s, gebruikersnamen en achtergronden met de bedrijfsnaam en/of het logo van de leverancier.
 10. Het is de leverancier verboden om, in de drie jaar volgend op een al dan niet bevestigde aanvraag van Communicatiebureau Déesse bv, rechtstreeks of onrechtstreeks, dezelfde of soortgelijke diensten aan te bieden aan de klant van Communicatiebureau Déesse bv die de aanvraag heeft teweeg gebracht. Als de leverancier noodzakelijkerwijs rechtstreeks contact heeft met de klant van Communicatiebureau Déesse bv om aan een aanvraag of feitelijke opdracht te kunnen voldoen, stelt deze zich loyaal op ten opzichte van Communicatiebureau Déesse bv en laat hij indien nodig onmiddellijk uitschijnen dat hij gebonden is door onderhavige contractuele bepaling.
 11. Het is de leverancier verboden om enige informatie over Communicatiebureau Déesse bv of diens klant, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden, openbaar te maken of te delen met derden, behoudens schriftelijke toelating hiertoe van Communicatiebureau Déesse bv.
 12. Indien de leverancier een inbreuk pleegt tegen de bepalingen van artikelen 10 en 11, zal deze, behoudens enige strafrechtelijke sancties, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 1000 EUR verschuldigd zijn aan Communicatiebureau Déesse bv per inbreuk en per dag dat deze inbreuk voortduurt. Communicatiebureau Déesse bv behoudt zichzelf het recht voor de werkelijke schade van de leverancier terug te vorderen.
 13. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. Enkel de Nederlandstalige versie van onderhavige aankoopvoorwaarden zullen aangewend worden ter interpretatie.
 14. Het Belgische recht is van toepassing op alle bestellingen en geleverde diensten.
 15. De nietigheid van een of meerdere bepalingen van onderhavige aankoopvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.